מדיניות פרטיות | Aero VIP

מדיניות פרטיות

אירוהנדלינג בע"מ (להלן: החברה) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה שבכתובת http://www.vipbengurion.co.il (להלן: האתר). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות שהחברה מחילה על הפעילות והשירותים הכלולים באתר (להלן: השירותים). התנאים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באתר, או שהיא אוספת בעת שימוש זה. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים, בשירותים הפועלים בו וביישומים המוצעים, מעיד על הסכמתך למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר ובשירותיו

בעת שאתה משתמש באתר של החברה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר, בשמך, בכתובתך וכיוצ"ב. החברה עשויה לבקש ממך פרטים כגון שם, טלפון, יישוב, דוא"ל ואף ת.ז – הכל בהתאם לשירות שבו אתה מתעניין וכדי לספק לך אותו. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין בעת השימוש בשירותים באתר. בנוסף, החברה תהיה רשאית לאסוף מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, כגון מידע על נוהגיך, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית והשירותים שעניינו אותך. החברה תהיה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום/הזמנת שירותים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

מידע אישי שלא יתפרסם באתר

במסגרת הזמנת השירותים ייתכן ותתבקש למסור מידע נוסף לחברה, או שתמסור מידע כזה ביוזמתך. מידע בעל אופי אישי או מזהה, ושלא נמסר דרך פלטפורמה אשר חשופה לכלל המשתמשים לא ייחשף על-ידי החברה למשתמשים אחרים.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך ישמשו בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • ליצירת קשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, לרבות באמצעות עריכת מחקרים וסקרים;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת ביקורך באתר של החברה.

שמירת מידע

החברה רשאית לשמור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך גם לאחר שתחדל מפעילותה באתר מכל סיבה שהיא. בכל עת תוכל לפנות לחברה, בעזרת פרטי יצירת הקשר להלן, ולבקש את מחיקת המידע שנאסף אודותיך באמצעות האתר, ככל שהוא שמור על גבי מאגרי מידע שבבעלות החברה.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, אך עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה, בקשר עם האתר;
 • אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים לחברה וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 Cookies

האתר של החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מודעות של חברות אחרות באתר שלה. המודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתר של החברה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

האתר כפוף למערכות ולנוהלי האבטחה של גוגל. בנוסף על אלו, החברה גם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע משלה במטרה לשמור על המידע שנאסף אצלה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע ולאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר והמידע שנאגר אצלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החבר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים של החברה. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר או באמצעי סביר אחר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאתר או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

מייל: aerovip@vipbengurion.com

 טלפון: 03-9754468